telephone Call us: 800 141 141
Your list is empty

How it works?

 • Find on our website the most suitable products for yourself and your relatives
 • Add them to your wishlist
 • When you have everything you need in wish list, go to partner eshop, where you can choose the quantity and finish the order.

Your wish list is empty. Check out our products and choose the best ones to support you health.

Privacy policy

Privacy policy

Privacy policy

Poslední aktualizace ze dne 24.1.2018
 

1. Obecná ustanovení a kontaktní údaje

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) se vztahují na osobní údaje, které společnost WALMARK, a.s., jakožto správce údajů (dále jen „WALMARK“ nebo „správce údajů“) nashromáždí a které bude zpracovávat o uživatelích (dále jen „uživatel“) při užívání webových stránek a služeb na nich poskytovaných (dále jen „webové stránky“).
Zpracování osobních údajů se do 24. května 2018 řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „ZOOÚ“). Od 25. května 2018 se zpracování osobních údajů řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“).
 


2.         Základní údaje

Název správce: WALMARK, a.s.
Sídlo správce: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec
IČO: 005 36 016
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 2501
tel.: +420 800 141 141
email: info@walmark.cz
www: www.walmarkgroup.eu
Kontaktní údaje na zástupce WALMARK:
jméno/název: WALMARK, a.s.
sídlo: Kavčí Hory Office Park
Na Hřebenech II 1718
140 00 Praha 4
tel.: +420 800 141 141
email: info@walmark.cz

 

3.  Aktualizace a dostupnost zásad

WALMARK je oprávněn tyto zásady měnit. Informace o tom, kdy byla provedena poslední aktualizace těchto zásad, naleznete v horní částí těchto zásad. Změny v těchto zásadách nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění jejich aktualizované verze na webových stránkách. Budete-li používat naše webové stránky po provedení aktualizací, bude to chápáno jako Váš souhlas s aktualizovanou verzí zásad.

 

4.         Informace poskytnuté uživatelem

Některé části webových stránek mohou požadovat, aby uživatelé uvedli své osobní údaje, aby mohli využít výhody nabízené určitými službami (např. registrace na webových stránkách nebo zpracování objednávek) nebo účast na konkrétní aktivitě (např. spotřebitelské soutěže).
WALMARK je oprávněn spojovat poskytnuté informace s dalšími informacemi, ať již získanými na webových stránkách nebo jinými způsoby, včetně např. předchozích objednávek uživatele.

 

5.         Pasivní shromažďování a využívání informací

Během prohlížení webových stránek mohou být určité informace pasivně shromažďovány pomocí různých technik a nástrojů, např. IP-adresy nebo cookies (tj. aniž by zákazníci ve skutečnosti poskytli jakékoli informace).
Podrobné informace o cookies a dalších technologiích sledování používaných na našich webových stránkách naleznete v Informacích o souborech cookies. V těchto Informacích o souborech cookies naleznete informace o tom, jak soubory cookies a technologie sledování odmítnout. Pokud soubory cookies nebo další technologie sledování neodmítnete, má se za to, že jste udělili souhlas s jejich užíváním.

 


6.         Odkazy na externí webové stránky

Tyto zásady neupravují ochranu osobních údajů, poskytování informací a další postupy externích partnerů, za které WALMARK nenese žádnou odpovědnost, včetně externích partnerů provozujících webové stránky nebo oblasti webu (včetně aplikací), na které lze prostřednictvím těchto webových stránek vstoupit, nebo na které odkazuje odkaz na těchto webových stránkách. Přístupnost nebo jakýkoli odkaz na našich webových stránkách na takové webové stránky třetích stran nesmí být chápán jako souhlas WALMARK s takovou stránkou.

 


7. Rozsah a účel zpracovávání osobních údajů

V některých případech může WALMARK informace o uživatelích získat buď přímo od uživatele nebo z jiných zákonných zdrojů. Některé informace, které WALMARK takto získá, mohou být klasifikovány jako „osobní údaje“ v souladu s § 4 písm. a) ZOOÚ a bodem 1 článku 4 nařízení GDPR.
Informace o jakékoli neidentifikované nebo identifikovatelné osobě mohou být použity a zveřejněny pro jakýkoli účel. Pokud lze údaje, které se netýkají neidentifikovaných nebo identifikovatelných osob, spojovat s údaji týkajícími se neidentifikovaných nebo identifikovatelných osob (např. vaše jméno lze spojit s vaší geografickou polohou), bude WALMARK uchovávat tyto sloučené informace jako osobní údaje, dokud budou tyto údaje spolu souviset (např. doporučení nejlepší formy dodání zboží dle Vašeho bydliště).
Pokud uživatel poskytne společnosti WALMARK příslušné osobní údaje, činí tak v souladu s příslušnými právními předpisy.
Rozsah a účel zpracovávání osobních údajů, doba trvání a osoby oprávněné získat přístup k osobním údajům jsou uvedeny v následující tabulce.

 
Jaké informace o Vás zpracováváme v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení?
  Účel zpracování údajů
 
Právní základ zpracování údajů Rozsah zpracování údajů Doba zpracování údajů Komu mohou být osobní údaje předány (příjemci údajů)?
7.1 Zasílání obchodních sdělení uživatelům.
 
Účelem zpracování je zasílání newsletteru informujícího o nových produktech, akcích, slevách a jiná obchodní sdělení (dále jen „obchodní sdělení“) uživatelům, kteří k tomu udělili svůj výslovný souhlas.
 
Zpracování údajů uživatelů je založeno na souhlasu uživatele.
 
Poskytnutí těchto údajů za uvedeným účelem není smluvní ani zákonný požadavek a poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. Pokud uživatel souhlas ke zpracování údajů pro tyto účely neudělí nebo jej odvolá, nebudou mu ze strany WALMARK zasílána obchodní sdělení, ledaže bude existovat oprávněný společnosti WALMARK na takovém zpracování (k tomu blíže viz bod 7.2 níže).
 
Jméno a příjmení uživatele, adresa bydliště, telefonní číslo, emailová adresa. Údaje budou pro daný účel zpracovávány po dobu trvání souhlasu uživatele. Uživatel je oprávněn tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat.  V takovém případě bude zpracování Vašich údajů pro tyto účely ukončeno. Pro odvolání souhlasu
 1. nás můžete kontaktovat na kterémkoli z výše uvedených kontaktních údajů společnosti WALMARK; nebo
 2. kliknout na příslušné políčko v každém jednotlivém elektronickém reklamním sdělení
 
 
 
 
 
 
 
Údaje zpracovávány pro tento účel mohou být předány:
 
našim externím poskytovatelům služeb s cílem umožnit jim poskytovat služby jako je provozování webových stránek, analýza dat, zpracování plateb, plnění objednávek, zajištění infrastruktury, služby IT, zákaznické služby, služby zasílání emailů a direct message zpráv, zasílání poštovních zásilek, verifikační služby a další služby
 
 
a to v rozsahu nezbytném pro splnění účelu předání těmto osobám.
Jaké informace o Vás zpracováváme v souvislosti s Vaší registrací na webových stránkách?
  Účel zpracování údajů
 
Právní základ zpracování údajů Rozsah zpracování údajů Doba zpracování údajů Komu mohou být osobní údaje předány (příjemci údajů)?
7.2 Registrace na webových stránkách.
 
Účelem zpracování je registrace na webových stránkách a využívání výhod s tím spojených.
Zpracování údajů uživatelů je založeno na souhlasu uživatele.
 
Poskytnutí těchto údajů za uvedeným účelem není smluvní ani zákonný požadavek a poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. Neposkytnutí údajů bude mít za následek nemožnost registrace na webových stránkách.
 
Jméno a příjmení uživatele, adresa, datum narození, pohlaví, e-mailová adresa, telefonní číslo, heslo pro přihlášení, fotografie uživatele.
 
Údaje budou pro daný účel zpracovávány po dobu trvání účelu zpracování, tj. po dobu trvání registrace nebo do odvolání souhlasu.
 
Uživatel je oprávněn tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat.  V takovém případě bude zpracování Vašich údajů pro tyto účely ukončeno. Pro odvolání souhlasu
 1. nás můžete kontaktovat na kterémkoli z výše uvedených kontaktních údajů společnosti WALMARK.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Údaje zpracovávány pro tento účel mohou být předány:
 
našim externím poskytovatelům služeb s cílem umožnit jim poskytovat služby jako je provozování webových stránek, analýza dat, zpracování plateb, plnění objednávek, zajištění infrastruktury, služby IT, zákaznické služby, služby zasílání emailů a direct message zpráv, zasílání poštovních zásilek,verifikační služby a další služby
 
a to v rozsahu nezbytném pro splnění účelu předání těmto osobám.
Jaké informace o Vás zpracováváme v souvislosti se spotřebitelskými soutěžemi?
  Účel zpracování údajů
 
Právní základ zpracování údajů Rozsah zpracování údajů Doba zpracování údajů Komu mohou být osobní údaje předány (příjemci údajů)?
7.3 Spotřebitelské soutěže.
 
Účelem zpracování je účast uživatele ve spotřebitelských soutěžích.
Zpracování údajů uživatelů je založeno na souhlasu uživatele.
 
Poskytnutí těchto údajů za uvedeným účelem není smluvní ani zákonný požadavek a poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. Neposkytnutí údajů bude mít za následek nemožnost účasti ve spotřebitelských soutěžích.
 
Identifikační a kontaktní údaje uživatele (zejména jméno a příjmení uživatele, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo a adresa). Údaje budou pro daný účel zpracovávány po dobu trvání souhlasu uživatele. Uživatel je oprávněn tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat. V takovém případě bude zpracování Vašich údajů pro tyto účely ukončeno. Pro odvolání souhlasu
 1. nás můžete kontaktovat na kterémkoli z výše uvedených kontaktních údajů společnosti WALMARK.
Údaje zpracovávány pro tento účel mohou být předány:
 
našim externím poskytovatelům služeb s cílem umožnit jim poskytovat služby jako je provozování webových stránek, analýza dat, zpracování plateb, plnění objednávek, zajištění infrastruktury, služby IT, zákaznické služby, služby zasílání emailů a direct message zpráv, zasílání poštovních zásilek, verifikační služby a další služby;
 
 
a to v rozsahu nezbytném pro splnění účelu předání těmto osobám.
 
 
 
 
 
Ostatní případy zpracování osobních údajů
  Účel zpracování údajů
 
Právní základ zpracování údajů Rozsah zpracování údajů Doba zpracování údajů Komu mohou být osobní údaje předány (příjemci údajů)?
7.4 Komunikace s uživateli. Zpracování údajů uživatelů je založeno na oprávněných zájmech WALMARK, jimiž je zasílání odpovědí na otázky uživatelů kladených v rámci poradny, zákaznické linky a  chatovacího prostředí na webových stránkách nebo jinými prostředky komunikace na dálku, a dále zasílání jiných důležitých informací nebo oznámení týkajících se webových stránek, obchodních podmínek nebo vztahu mezi WALMARK a uživatelem.
 
Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, přičemž jejich neposkytnutí bude mít za následek nemožnost společnosti WALMARK informovat uživatele o skutečnostech dle předchozího odstavce nebo nemožnost zákazníka položit otázku.
 
Jméno a příjmení uživatele, adresa bydliště nebo jiná adresa, telefonní číslo, emailová adresa Údaje budou pro daný účel zpracovávány po dobu trvání účelu zpracování.
 
Pokud se zpracováním Vašich osobních údajů pro tyto účely nesouhlasíte, máte právo vznést námitku. V takovém případě společnost WALMARK přestane Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.
 
Pro více informací o právu vznést námitku přejděte na článek 9 těchto zásad.
Údaje zpracovávány pro tento účel mohou být předány:
našim externím poskytovatelům služeb s cílem umožnit jim poskytovat služby jako je provozování webových stránek, analýza dat, zpracování plateb, plnění objednávek, zajištění infrastruktury, služby IT, zákaznické služby, služby zasílání emailů a direct message zpráv, zasílání poštovních zásilek, verifikační služby a další služby….
 
a to v rozsahu nezbytném pro splnění účelu předání těmto osobám.
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5 Zlepšení kvality služeb a produktů WALMARK.
 
 
Zpracování údajů uživatelů je založeno na oprávněných zájmech WALMARK, jimiž jsou analýza dat, vývoj nových a zkvalitnění stávajících produktů, vylepšení našich webových stránek, zkvalitnění našich služeb, identifikace trendů prohlížení webových stránek nebo měření efektivity našich reklamních kampaní apod.
 
Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné.
 
Jméno a příjmení uživatele, historie prohlížení webových stránek, IP adresa, emailová adresa, profilový obrázek, adresa bydliště nebo jiná adresa, telefonní číslo, geolokační údaje, informace o otevření a přečtení emailů odeslaných z webu, výška, váha, rok narození, údaje týkající se pohybových a stravovacích návyků a zlozvyků uživatele, zdravotního stavu uživatele a jeho duševní rovnováhy.
 
Údaje budou pro daný účel zpracovávány po dobu trvání účelu zpracování.
 
Pokud se zpracováním Vašich osobních údajů pro tyto účely nesouhlasíte, máte právo vznést námitku. V takovém případě společnost WALMARK přestane Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.
 
Pro více informací o právu vznést námitku přejděte na článek 9 těchto zásad.
Údaje zpracovávány pro tento účel mohou být předány:
 
našim externím poskytovatelům služeb s cílem umožnit jim poskytovat služby jako je provozování webových stránek, analýza dat, zpracování plateb, plnění objednávek, zajištění infrastruktury, služby IT, zákaznické služby, služby zasílání emailů a direct message zpráv, zasílání poštovních zásilek, verifikační služby a další služby,
 
a to v rozsahu nezbytném pro splnění účelu předání těmto osobám.
7.6 Aplikace Index Zdraví
 
Aplikace Index Zdraví je diagnostický nástroj, který prostřednictvím sady otázek získává od uživatelů specifické odpovědi týkající se jejich zdraví, kondice a pocitů.
 
Tato aplikace vyhodnotí aktuální kondici uživatele a doporučí mu jednotlivé produkty nabízené správcem údajů.
Zpracování údajů uživatelů je založeno na souhlasu uživatele.
 
Poskytnutí těchto údajů za uvedeným účelem není smluvní ani zákonný požadavek a poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. Neposkytnutí údajů bude mít za následek nemožnost použití aplikace Index Zdraví.
 
Pohlaví, rok narození, váha a výška, údaje týkající se pohybových a stravovacích návyků a zlozvyků uživatele, zdravotního stavu uživatele a jeho duševní rovnováhy Údaje budou pro daný účel zpracovávány po dobu trvání souhlasu uživatele. Uživatel je oprávněn tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat.  V takovém případě bude zpracování Vašich údajů pro tyto účely ukončeno. Pro odvolání souhlasu
 1. nás můžete kontaktovat na kterémkoli z výše uvedených kontaktních údajů společnosti WALMARK.
 
Údaje zpracovávány pro tento účel mohou být předány:
 
našim externím poskytovatelům služeb s cílem umožnit jim poskytovat služby jako je provozování webových stránek, analýza dat, zpracování plateb, plnění objednávek, zajištění infrastruktury, služby IT, zákaznické služby, služby zasílání emailů a direct message zpráv, zasílání poštovních zásilek, verifikační služby a další služby,
 
a to v rozsahu nezbytném pro splnění účelu předání těmto osobám.
 

 

8. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 1. Uživatel má právo na přístup k osobním údajům. Správce údajů poskytne uživateli zdarma kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování spolu s dalšími souvisejícími informacemi. Za veškeré další kopie vyžádané uživatelem má správce údajů právo účtovat přiměřený poplatek.
 2. Uplatněním práva na opravu má uživatel rovněž právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
 3. V případě, že uživatel uplatní právo na výmaz osobních údajů, je správce osobních údajů povinen příslušné osobní údaje vymazat, nebude-li správce údajů zpracovávat a uchovávat konkrétní údaje pro plnění své povinnosti vyplývající z právních předpisů.
 4. Uživatel má právo požadovat po správci osobních údajů omezení zpracovávání údajů.
 5. Ohledně práva na přenositelnost údajů má uživatel právo obdržet od správce osobních údajů osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo převádět tyto údaje na jiného správce osobních údajů. Je-li to technicky možné, má uživatel právo na to, aby byly jeho osobní údaje jedním správcem přímo přenášeny správci druhému.
 6. V případě automatizovaného rozhodování a profilování založeného výhradně na automatizovaném zpracovávání (včetně profilování) má uživatel právo být z takové činnosti vyloučen.
 7. Každý uživatel má právo podat stížnost u orgánu dohledu (úřadu pro ochranu osobních údajů), pokud se domnívá, že zpracováváním jeho osobních údajů dochází k porušování právních předpisů upravující ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou: https://www.uoou.cz, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, tel.: +420 234 665 111.
 8. Každý uživatel má právo na účinnou soudní ochranu v případě, kdy se domnívá, že zpracováváním jeho osobních údajů došlo k porušení právních předpisů upravující ochranu osobních údajů, a dále mu přísluší právo požadovat náhradu škody u soudu.
 9. Do 24. května 2018 má uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, rovněž právo
  1. požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací osobních údajů).
 

9.         Vaše právo vznést námitku

Uživatel má v souvislosti s údaji zpracovávanými podle bodů 7.4 a 7.5 těchto zásad právo kdykoliv vznést námitku proti zpracovávání svých osobních údajů (z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace).
Pro uplatnění tohoto práva nás můžete kontaktovat na kterémkoli z výše uvedených kontaktních údajů společnosti WALMARK.

The best from our magazine

Give Your Hands 15 Minutes a Day

Published: 19 Oct 2017

So you want to have a tight body and nicely shaped hands, but the gym is not your cup of tea. We have five tricks for you to give your hands just...

Read more

5 Pillars of healthy lifestyle

Published:

Everybody talks about healthy lifestyle and everybody wants to live healthy, but do you actually know which areas are important for keeping your...

Read more